Καταστατικό / Νομοθεσία

Καταστατικό Λειτουργίας Συλλόγου ΕΛΚΕΘΕ

Προεδρικό Διάταγμα Λειτουργίας ΕΛΚΕΘΕ

Νόμος Πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση (2011)

Νόμος 4310 για την Έρευνα (2014)

Νόμος 4093 του 2012: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Νόμος 4051 του 2012: Ρυθμίσεις Συνταξιοδοτικού Περιεχομένου και άλλες Επείγουσες Ρυθμίσεις Εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012

N. 4057/2012. Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

N. 3205/2003. Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΚΘΕ 1995 (Σε ισχύ μέχρι την αντικατάσταση του όπως προβλέπεται τόσο στο ΠΔ 164/2003 ίδρυσης του ΕΛΚΕΘΕ όσο και στο νόμο περί έρευνας 4310/2014)

Νόμος 4386 για την έρευνα (2016)

Nόμος 4472 - Ρυθμίσεις Ειδικών Μισθολογίων (2017)

Ν. 4485/2017, Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

Νόμος για την ίδρυση του Παν/μίου Δυτικής Αττικής (N.4521/2018)