Υπηρεσιακά προς ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Υπηρεσιακό στο ΔΣ σχετικά με την νομοθεσία που διέπει την καταβολή πρόσθετων αμοιβών και αμοιβών αποδοτικότητας στους Ερευνητές και ΕΛΕ

Fri, 29/01/2016